Regulamentul Oficial al Loteriei Publicitare

Mămici cu burtici – Super concurs Life Solutions

Preambul

Recunoscand importanţa serviciilor de sanatate destinate special viitoarelor mame, Besmax Life Solutions SRL (denumită în continuare „Life Solutions” sau „Organizatorul„) lansează pe piata din Romania servicii de recoltarea celulelor stem si efectuarea testelor genetice.

In scopul mediatizarii si promovarii serviciilor de recoltare a celulelor stem si de efectuare a testelor genetice pe care Organizatorul le poate asigura, acesta organizeaza, în conformitate cu O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, loteria publicitară „Mamici cu burtici – Super concurs Life Solutions” (denumită în continuare „Loteria Publicitară„).

I. Operatorul si imputernicitul

Organizatorul Loteriei Publicitare este Besmax Life Solutions SRL, o societate comercială din Romania cu sediul în Bucuresti, sector 1, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, str. Pechea nr. 10-12, ap. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9972/2013 si Cod Fiscal RO32117654, denumit in continuare si “Operator” din perspectiva prelucrarii datelor cu caaracter personal. Loteria Publicitara de deruleaza prin intermediul societatii Think Social S.R.L. cu sediul social în orasul Voluntari, strada Vasile Alecsandri, nr 38B, Județul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/2405/2017, cod unic de inregistrare 37615773, în calitate de Împuternicit al Operatorului.

II. Durata Loteriei Publicitare

Loteria Publicitară incepe in data de 15.06.2018, la ora 10:00 si se termina in data de 01.10.2018, la ora 23:59 (denumita pe mai departe „Perioada derulării Loteriei Publicitare), în conformitatea cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial. Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 04 octombrie 2018, la ora 16:00.

III. Participanţii – Condiţii de Eligibilitate

La Loteria Publicitară poate participa, în condiţiile prezentului Regulament Oficial, orice persoană fizică de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si care este insarcinata, cu domiciliul/resedinta in Romania, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial („Participanţii„). Pentru a fi eligibil a participa la Loteria Publicitară şi a putea câştiga premiul oferit de Operator în urma tragerii la sorţi, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese în mod cumulativ:

 • Participanţii (orice persoană fizică de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si care este insarcinata, cu domiciliul/resedinta in Romania) să nu fie angajaţi si/sau colaboratori ai Life Solutions sau ai oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Loteriei Publicitare, sau soţii/soţiile sau rudele acestora până la gradul I;
 • Acceptă şi respectă prevederile prezentului Regulament Oficial;
 • Accepta ca trebuie sa furnizeze Operatorului urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, nr. de telefon si adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, sex, daca este insarcinata si spitalul unde va avea loc nasterea, precum si data aproximativa a nasterii (“Date”). Furnizarea Datelor sale cu caracter personal echivaleaza cu exprimarea consimtamantului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal.

IV. Mecanismul Loteriei Publicitare

Participanţi pot fi cei care participa la targuri de profil si care completeaza toate datele pe flyerele disponibile la standul Organizatorului.

Totodata, exista posibilitatea ca participantii sa se inscrie si online, pe site-ul Organizatorului www.lifesolutions.ro, in sectiunea Concurs, prin completarea tuturor datelor in formularul aferent.

Un participant nu are dreptul sa completeze mai multe flyere sau sa se inscrie de mai multe ori online sau sa completeze un flyer si apoi sa se inscrie si online. In caz contrar, acesta va fi descalificat.

Toti participantii sunt înscrişi automat in Loteria Publicitară, putând participa la tragerea la sorţi din cadrul Loteriei Publicitare.

Pentru a putea participa la tragerea la sorţi, Participantul trebuie să fi completat toate datele, in perioada de derulare a Loteriei Publicitare, fie pe flyer, la standul Organizatorului, fie online, pe site-ul Organizatorului. PARTICIPANŢILOR NU LE ESTE IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDA NICI O CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ; PARTICIPAREA LA LOTERIA PUBLICITARĂ ESTE GRATUITĂ PENTRU TOŢI PARTICIPANTII, PE TOATĂ PERIOADA DERULĂRII LOTERIEI PUBLICITARE. In acest sens toţi participanţii sunt înscrişi gratuit si automat la Loteria Publicitară in momentul completarii in integralitate a Datelor solicitate de organizator, in conformitate cu cele mentionate in prezentul regulament.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Loteria Publicitara poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Loteria Publicitara, renunta la a solicita Organizatorului vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului.

V. Premiul Loteriei Publicitare – Natură, Valoare

Premiul Loteriei Publicitare consta in asigurarea de servicii de recoltare si stocare a celulelor stem recoltate la nastere din sangele din cordonul ombilical si tesututul ombilical, in valoare de 3.393 euro (pachetul VitaPlusCord 25).

Valoarea premiului este in suma de 3.393 euro.

Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, premiul Loteriei Publicitare nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari de la castigator catre un tert.

VI. Desemnarea Câştigătoului şi Acordarea Premiului

In data de 04 octombrie 2018, la ora_16.00, va fi desemnat 1 (unu) câştigator si 2 rezerve prin tragere la sorţi dintre toţi Participantii la Loteria Publicitară care au completat in integralitate Datele solicitate de Organizator.

Mecanismul de desemnare a câştigatorului si a rezervelor este tragererea la sorti fie prin intermediul serviciului random.org, fie printr-o extragere dintr-o urna.

La tragerea la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de un reprezentant autorizat al Imputernicitului şi celelate persoane prezente la extragere, dacă acestea există. Extragerea va fi efectuata de catre Imputernicit.

Castigatorul va fi contactat telefonic de reprezentantii Imputernicitului, prin sms, si prin e-mail, in interval de 2 zile de la tragerea la sorti cu scopul de a-i fi furnizate informaţii referitoare la modalitatea de intrare în posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in maxim 10 zile de la anuntare sau daca Datele furnizate nu au fost corecte, premiul va fi alocat rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase.

In cazul in care nici castigatorul si nici rezervele nu au putut fi contactati sau nu si-au revendicat premiul sau Datele furnizate de acestia nu au fost corecte sau castigatoarea sau rezervele nu se va mai afla in situatia in care are nevoie de premiu (a pierdut sarcina), se va face o noua tragere la sorti, iar primul castigatori si primele rezerve nu vor fi printre participantii la aceasta a doua tragere la sorti.

Organizatorul poate face public numele câştigătorului şi premiul acordat, pe pagina/contul de Facebok al Organizatorului, imediat ce identificarea şi validarea câştigătorului va fi fost efectuată.

Câstigătorul va fi invitat de către reprezentantii Imputernicitului să furnizeze Datele cu care s-au inscris la Loteria Publicitara. De asemenea, câştigătorul va primi informaţii referitoare la premiul câstigat şi cum va putea intra în posesia premiului.

Operatorul nu îşi asumă nici o obligaţie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale câştigătorului necesare pentru a intra în posesia premiului.

Pentru a putea intra în posesia premiului şi a fi validată extragerea, Participantul desemnat câştigător în urma extragerii trebuie:

 • să nu fi fost descalificat ca urmare a neîntrunirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Regulament Oficial;
 • sã se prezinte personal cu actul de identitate în original – unde numele si prenumele sa coincida cu Datele transmise Organizatorului;
 • sa faca dovada ca este insarcinata;
 • in cazul in care castigatoarea nu este din Bucuresti, trebuie sa trimita pe email dovezi ca este persoana castigatoare, Organizatorul urmand sa ii trimita contractul de prestari servicii si toate actele necesare pe care castigatorul trebuie sa le completeze pentru a putea beneficia de premiu. Castigatorul trebuie sa semneze contractul si actele atasate acestuia, sa il trimita in original Organizatorului, urmand apoi sa primeasca kit-ul de recoltare prin curier autorizat.

În toate cazurile în care condiţiile prevăzute mai sus nu sunt îndeplinite sau îndeplinirea acestora nu poate fi probată, din orice motiv, Organizatorul are dreptul de a aloca premiul unei rezerve, in ordinea in care acestea (rezervele) au fost extrase.

Orice tentativă de fraudă din partea Participanţilor va atrage după sine anularea oricăror drepturi câştigate de aceştia până la data respectivă.

În cazul în care cîstigatorul este o persoana lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate restrânsa de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai însotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmând a semna o declaraţie prin care Operatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de acesta.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza adresei de email sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului – verbal de alocare a premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

VII. Participanti – reguli suplimentare

Prin participarea/inscrierea la prezenta Loterie Publicitara, castigatorul declara si consimte ca, daca va fi cazul, toate materialele surprinse si fixate pe orice tip de suport de catre Organizar cu ocazia decernarii premiului acestei Loterii Publicitare, referitoare la castigator (nume, imagine, sunet/voce), pot fi facute publice si exploatate de Organizator si/sau subcontractantii acestuia. Limitele in care acestia vor putea exploata materialele respective cu castigatorul, surpinse/fixate pe orice tip suport in cadrul Loteriei Publicitare, sunt:

 • limita teritoriala: nelimitat;
 • durata: nelimitat;
 • numar de utilizari: nelimitat si neconditionat;
 • tip de utilizari (ex: continua, periodica, punctuala etc.): nelimitat si neconditionat;
 • modalitati de utilizare (ex: de sine statatoare ori combinata, alaturata, completata, modificata, transformata etc.): nelimitat si neconditionat;
 • mijloc de utilizare / exploatare (tv, etc.): nelimitat;
 • cantitate (ex: in tot sau in parte): nelimitat si neconditionat;
 • destinatia utilizarii: nelimitat si neconditionat.

Participantii, prin inscrierea in Loteria Publicitara, renunta in mod automat, in momentul in care devine castigator, la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor acestuia vreo suma de bani sau vreo alta prestatie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor continand imaginea si vocea, opere si care vor putea surprinse/fixate pe orice tip de suport cu ocazia acordarii premiului.

La solicitarea Imputernicitului sau a Operatorului, câştigatorul premiului va semna o declaraţie în acest sens, anterior acordării premiului. Fotografia si imagininea castigatorului vor fi facute publice si in testimoniale care vor fi publicate pe site-ul Organizatorului si/sau pe contul/pagina de Facebook a Organizatorului si/sau in comunicate de presa, campanii de marketing, etc.

În cazul în care căştigătorul este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate restrânsa de exerciţiu, acordul menţionat anterior va trebui sa fie dat sau însoţit de acordul reprezentantului sau legal.

Opratorul si Imputernicitul se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, conform celor asumate prin Anexa nr. 1 la prezentul Regulament – Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VIII. Taxe şi Impozite

Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale corespunzătoare premiului oferit în cadrul Loteriei Publicitare şi care sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului, după caz, cu exceptia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil venitului provenit din premiu, impozit pe care Organizatorul il va suporta si pe care este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal.

IX. Răspunderea organizatorului si a imputernicitului

Imputernicitul nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va fi implicat în nici un litigiu cu Participanţii, legat de modul in care serviciile aferente premiului vor fi prestate.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului castigat sau dorit.

Acuratetea Datelor nu atrage raspunderea Operatorului sau a Imputernicitului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor Date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator.

X. Regulamentul Oficial al Loteriei Publicitare

Regulamentul Oficial al Loteriei Publicitare este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile, FIIND ACCESIBIL ÎN MOD GRATUIT ORICĂRUI SOLICITANT PE ÎNTREAGA DURATA A LOTERIEI PUBLICITARE pe website-ul www.lifesolutions.ro sau poate fi solicitat în mod GRATUIT la standurile Organizatorului de la targurile de profil sau la adresa Organizatorului din Bucuresti, str. Baneasa nr. 10, sector 1.

Prin participarea la Loteria Publicitară, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la anularea şi neacordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Loteria Publicitara, fără drept de compensare, cu conditia ca orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului pe website-ul www.lifesolutions.ro.

Loteria Publicitara poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Loteriei Publicitare.

XI. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Loterie Publicitară se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Loteriei Publicitare se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Imputernicit

Think Social SRL

Prin administrator, Andreea Lavinia Corbu


ANEXA nr. 1 la

Regulamentul Oficial al Loteriei Publicitare

Mamici cu burtici – Super concurs Life Solutions

– Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

Introducere

Scopul acestei Anxe este să va explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale va aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a va informa. Această Anexa va informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu dumneavoastra în relație cu Operatorul si Imputernicitul nostru. În colectarea acestor informații suntem obligați să va furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dumneavoastra și despre drepturile pe care le aveti asupra datelor tale.

Aceste informații sunt importante. Sperăm să le cititi cu atenție.

Date privind Operatorul de date cu caracter personal si Imputernicitul

În vederea desfășurării Loteriei Publicitare, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

Besmax Life Solutions SRL, o societate comercială din Romania cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Pechea nr. 10-12, ap. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9972/2013 si Cod Fiscal RO32117654 (denumită în continuare „Operatorul„), prin intermediul societatii Think Social S.R.L. cu sediul social în orasul Voluntari, strada Vasile Alecsandri, nr 38B, Județul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/2405/2017, cod unic de inregistrare 37615773, în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită în continuare “Împuternicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

Besmax Life Solutions SRL, persoana de contact: Cristiana Ruseni, cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Pechea nr. 10-12, ap. 12, adresa de contact: Bucuresti, Sector 1, str. Baneasa nr. 10, telefon: 0730555024, email: [email protected];

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

Think Social S.R.L., persoana de contact: Andreea Lavinia Corbu, cu punct de lucru în Strada Jiului nr. 2A, et 4, camera 6, sector 1, telefon: 0728001099, email: [email protected].

Persoana Vizata

Potrivit legislației, dumneavoastra, persoana fizică beneficiară care participati la Loteria Publicitara, sunteti o persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a va permite să va exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi și dumneavoastra, persoana vizată.

 

Angajamentul nostru

Protecția informațiilor dumneavoastra personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR sau Regulamentul și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dumneavoastra legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavoastra sunteti informat corespunzător.

 • Controlul va aparține

În limitele legii, va oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a va exercita celelalte drepturi.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri tehnice adecvate de securitate, astfel încât să va protejăm cât mai bine informațiile.

 

Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Loteriei Publicitare

În cadrul Loteriei Publicitare, Operatorul prin intermediul Împuternicitului vor colecta de la dumneavoastra (participant) următoarele categorii de date cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati voluntar si in mod direct:

 • nume;
 • prenume;
 • sex
 • dovezi privind sarcina
 • spitalul unde veti naste
 • data aproximativa a nasterii
 • număr de telefon mobil în format național de 10 cifre;
 • adresă de e-mail
 • data nașterii – varsta
 • domiciliul sau resedinta

Cand intrati pe site-ul nostru www.lifesolutions.ro este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Anunțurile pe care ai dat click
 • Locația
 • Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

Daca veti castiga un premiu, va vom solicita:

 • Adresa de livrare a premiului (daca nu va prezentati personal sa il ridicati)
 • CNP-ul (ne este necesar din punct de vedere fiscal, pentru plata catre bugetul de stat a impozitului aferent premiului pe care l-ati castigat)
 • Semnatura (daca va prezentati personal sa ridicati kitul)

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câștigătorului pentru care Operatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare.

Adresa poștală va fi solicitată doar pentru livrarea premiului și doar participantului câștigător, validat.

Semnatura este necesara pentru incheierea procesului verbal de predare-primire a kitului afferent premiului.

Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Loteria Publicitara vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitului în vederea:

 • organizării și desfășurării Loteriei Publicitare;
 • desemnării și validării câștigătorului;
 • atribuirii premiului daca veti fi declarat castigator;
 • pentru a ne conforma legislației (indeplinirea de catre noi a obligatiilor fiscale si financiar contabile);
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, în instanță.

Fara prelucrarea acestor date cu caracter personal nu am putea asigura desfasurarea Loteriei Publicitare.

Temeiul juridic al prelucrării

V-ati dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin acceptarea Regulamentului Loteriei publicitare si a eventualelor anexe si acte aditionale la acest Regulament. Prin participarea la Loteria Publicitara v-ati exprimat acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre noi, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza noastra de date, in vederea participarii la Loteria Publicitara, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. Temeiul juridic este art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ. Rețineti că va puteti retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise scrise, datate si semnate, la adresa de e-mail [email protected].

 

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale

Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:

 • plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
 • arhivarea datelor conform legislației aplicabile;
 • publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.
 • Temeiul juridic este art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale.

 

 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți

Avem interesul legitim să prelucram date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea loteriilor publicitare si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari. Temeiul juridic este art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

 • Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care suntem implicati. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal procesate în cadrul Loteriei Publicitare de către Operator vor fi prelucrate și de Împuternicitul Operatorului Think Social S.R.L..

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Va vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de servicii IT, contabilitate, servicii juridice, servicii de consultanta in protectia datelor cu caracter personal și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate de Operator si Imputernicit timp de 1 an de zile de la încheierea Loteriei Publicitare. Acestea vor fi distruse în termen de 1 an de zile de la încheierea Loteriei Publicitare, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora.

Datele cu caracter personal ale câștigătorului, furnizate cu ocazia participarii la Loteria Publicitara, vor fi stocate de către Imputernicit pe o perioada de 60 de zile si de catre Operator timp de 1 an, termenele calculadu-se de la data inmanarii premului, iar numele, prenumele si CNP-ul, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, vor fi pastrate de Operator timp de 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premiu.

La expirarea perioadelor de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Imputernicitul vor șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului obligații similare, sau datele vor fi transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de statistice.

Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură Participanților exercitarea următoarelor drepturi:

 • Dreptul de retragere a consimțământului – puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant.
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs – in momentul în care va colectam datele cu caracter personal, există cerința de a va informa despre scopul utilizării acestor date și despre drepturile pe care le aveti asupra lor.
 • Dreptul de acces asupra datelor – puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii.
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete – puteti sa ne soliciti modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) – puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate; (ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – in anumite conditii, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor tale personale.
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator – in masura in care prelucram datele prin mijloace automate, puteti sa ne solicitati sa va furnizam datele dvs. intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca solicati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere ethnic.
 • Dreptul de a va opune prelucrării datelor – va puteti opune prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societatii, din motive care tin de situatia dvs. specifica.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri – aveti dreptul să nu faceti obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra ta. De asemenea, aveti dreptul sa va exprimati punctul de vedere, de a solicita intervenție umană și de a contesta decizia.
 • Dreptul de a va adresa justiției – aveti dreptul de a va adresa justiției in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile.
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere – aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
[email protected]

Va rugăm să rețineti că:

 • Dacă vreti să va exercitati drepturile, o puteti face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: [email protected]
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, va vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă va vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a va adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să va identificăm, iar dvs. nu ne furnizati informații suplimentare pentru a reuși să va identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Protecția datelor cu caracter personal aparținând minorilor sub 18 ani

Întrucât la Loteria Publicitara pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani la data începerii Loteriei Publicitare, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând unor Participanți cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/ Împuternicitul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul / Imputernicitul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând Participanților la Loteria Publicitara. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Loteriei Publicitare, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Loteria Publicitara vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Întrebări și solicitări

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra sau doriti să va exercitati drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveti îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteti scrie la adresa de e-mail: [email protected] sau la adresa Operatorului din Bucuresti, str. Baneasa nr. 10, sector 1.

Imputernicit

Think Social SRL

Prin administrator,

Andreea Lavinia Corbu