REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“Moș Crăciun vine mai devreme cu Life Solutions”

Perioada: 15.11.2018 – 02.04.2019

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1  Organizatorul campaniei promotionale “Mos Craciun vine mai devreme cu Life Solutions” este Besmax Life Solutions S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Pechea nr. 10-12, ap. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9972/2013 si Cod Fiscal RO32117654, denumit in continuare „Organizator”.

1.2 Campania promotionala se va desfasura:
a) cu sprijinul societatii PARALELA 45 TURISM S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social în Bucuresti,. Bd. Regina Elisabeta 29-31, sector 5, înregistrată la Registrul Comertului sub numarul de ordine J40/21621/1994, cod de inregistrare fiscal 6505940, cont bancar RO55 BTRL RONC RT02 5935 9401, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de Burcea Ruxandra, director general („Partenerul”) care va oferi 3 premii saptamanale ( cate un pachet cu 3 cosmetice si produse chicco), fiecare pachet in valoare de 83 lei si un scaunel auto Chicco in valoare de 699 lei.
b) prin intermediul societatii Think Social S.R.L., cu sediul social in orasul Voluntari, strada Vasile Alecsandri, nr 38B, Judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/2405/2017, cod unic de inregistrare 37615773 (”Agentia”) care va fi responsabila cu autentificarea prezentului regulament, desemnarea castigatorilor, distribuirea si punerea in posesie a premiilor catre castigatori, prin resursele proprii.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a inceta sau intrerupe desfasurarea campaniei publicitare, fara drept de compensare, cu conditia ca orice modificare sa fie adusă la cunostinta publicului. Modificarea Regulamentului se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta, care va fi disponibil pe site-ul www.lifesolutions.ro in vederea consultarii si luarii la cunostinta a prevederilor acestuia de catre toti participantii.
1.4. Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei publicitare.
1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a inceta Campania promotionala inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe site-ul www.lifesolutions.ro.
1.6. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si este insarcinata, are domiciliul/resedinta in Romania („Participantii”) si, cunoscand prezentul Regulament, cu care este intru totul de acord, doreste sa participe la Campania promotionala (conditii cumulative). La aceasta Campanie promotionala nu este permisa participarea angajatilor si/sau colaboratorilor Organizatorului, ai Partenerului, ai Agentiei, precum si a membrilor familiilor acestora.
2.2. Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala, precum si consimtamantul participantilor ca datele lor cu caracter personal (nume si prenume, nr. de telefon si adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, sex, daca este insarcinata si spitalul unde va avea loc nasterea, precum si data aproximativa a nasterii) sa fie prelucrate de Organizator in scopul acordarii premiilor, dar si a intrarii in posesia premiilor. Furnizarea de catre participant a datelor lor cu caracter personal echivaleaza cu exprimarea consimtamantului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal.

3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania promotionala se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 15.11.2018, ora 00:00 – 2.04.2019,  ora 23:59.
3.2. Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, cu respectarea prevederilor Sectiunii 1.4. de mai sus.

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE. PREMIILE

4.1 (1) Participantii pot fi cei care participa la targuri de profil si care completeaza toate datele pe flyerele disponibile la standul Organizatorului.
(2) Totodata, exista posibilitatea ca participantii sa se inscrie si online, pe site-ul Organizatorului www.lifesolutions.ro, in sectiunea Concurs, prin completarea tuturor datelor in formularul aferent.
(3) Un participant nu are dreptul sa completeze mai multe flyere sau sa se inscrie de mai multe ori online sau sa completeze un flyer si apoi sa se inscrie si online. In caz contrar, acesta va fi descalificat.
4.2 Toti participantii sunt inscrisi automat in Campania Publicitara, putand participa la tragerea la sorti din cadrul campaniei.
4.3 Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantul trebuie sa fi completat toate datele, in perioada de derulare a Campaniei Publicitare, fie pe flyer, la standul Organizatorului, fie online, pe site-ul Organizatorului. PARTICIPANTILOR NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICI O CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA; PARTICIPAREA LA CAMPANIA PUBLICITARA ESTE GRATUITA PENTRU TOŢI PARTICIPANTII, PE TOATA PERIOADA DERULARII CAMPANIEI. In acest sens toti participantii sunt inscrisi gratuit si automat la Campania Publicitara in momentul completarii in integralitate a Datelor solicitate de Organizator, in conformitate cu cele mentionate in prezentul regulament.
4.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului si a Partenerului, Campania Publicitara poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
4.5 Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Campania Publicitara, renunta la a solicita Organizatorului si/sau Partenerului si/sau Agentiei vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului si/sau a Partenerului si/sau a Agentiei.
4.6 (1) Premiile campaniei constau in:
i. servicii de recoltare si stocare a celulelor stem recoltate la nastere din sangele din cordonul ombilical in valoare de 2595 euro/serviciu (pachetul VitaPlus25), oferit de Organizator.
ii. 3 pachete cu 3 cosmetice si produse Chicco in valoare de 83 lei /pachet si un scaunel auto Chicco in valoare de 699 lei, oferit de Partener
(2) Fiecare participant poate primi doar un singur premiu.
(3) Va fi desemnat 1 (unu) câştigator și 2 rezerve prin tragere la sorţi dintre toţi Participanții la Loteria Publicitară care au completat în integralitate Datele solicitate de Organizator, pentru fiecare premiu.
Mecanismul de desemnare a câştigatorului și a rezervelor este tragererea la sorți fie prin intermediul serviciului random.org, fie printr-o extragere dintr-o urnă.
La tragerea la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de un reprezentant autorizat al Împuternicitului şi celelate persoane prezente la extragere, dacă acestea există. Extragerea va fi efectuata de catre Împuternicit.
7. Premiile oferite in cadrul campaniei nu pot fi inlocuite cu contravaloarea in bani a acestora ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu pot face obiectul unei instrainari de la castigator catre un tert.
8. Desemnarea castigatorilor:
▪ Saptamanal, in fiecare zi de vineri se va proceda la extragere prin random.org, castigatorul va primi un pachet cu 3 produse cosmetice Chicco. Aceasta extragerea va avea loc timp de 3 saptamani, consecutive, in datele de 23 noiembrie 2018, 30 noiembrie 2018 si 7 decembrie 2018.
▪ In data de 27 decembrie 2018 se va va proceda la extragere prin random.org, castigatorul va primi un scaunel auto Chicco.
▪ In data de 3 aprilie se va extrage castigatorul premiului acordat de catre organizator, al pachetului de recoltare si stocare VitaPlus25.
9. Agentia va contacta pe fiecare castigator pentru a stabili cum acesta va intra in posesia premiilor. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat din culpa lui (de ex. nu a mentionat o adresa de email valida, nu raspunde la emailul primit, nu poate fi contactat telefonic, refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului in decursul a 5 (cinci) zile lucratoare, acesta va pierde premiul. In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Agentia în vederea primirii si acceptarii premiului, castigatorul va fi invalidat. In cazul in care castigatorul refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului (nume, prenume, nr. de telefon, adresa e-mail) – castigatorul va pierde premiul. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 5 zile, acesta poate fi descalificat. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului sau a Partenerului, dupa caz. Organizatorul si/sau Partenerul si/sau Agentia nu isi asuma nici o obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorului necesare pentru a intra in posesia premiului. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului odata cu inscrierea in campanie nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat de Agentie din cauza adresei de email sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
10. Organizatorul si/sau Partenerul pot face public numele castigatorilor si pe paginile lor de Facebok, daca castigatorii sunt de acord.
11. Pentru a putea intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie:
· sa nu fi fost descalificati ca urmare a neintrunirii conditiilor de eligibilitate prevazute in prezentul Regulament;
· sa se prezinte personal, cu actul de identitate in original, pentru ridicarea premiului – unde numele si prenumele sa coincida cu datele transmise Organizatorului;
· sa faca dovada ca este insarcinata;
· in cazul in care nu este din Bucuresti, trebuie sa trimita pe email dovezi ca este persoana castigatoare, Agentia urmand sa ii trimita premiul. Daca premiul castigat este cel oferit de Organizator, acesta ii va trimite contractul de prestari servicii si toate actele necesare pe care castigatorul trebuie sa le completeze pentru a putea beneficia de premiu. Castigatorul trebuie sa semneze contractul si actele atasate acestuia, sa il trimita in original Organizatorului, urmand apoi sa primeasca kit-ul de recoltare prin curier autorizat.
· In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorul si/sau PArtenerul si/sau Agentia sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

5. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

5.1. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.
5.2. Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa [email protected] sau prin posta la adresa: Bucuresti, Sector 1, str. Baneasa nr. 10, pana la data de 01.04.2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

6. LIMITAREA RASPUNDERII

6.1.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
6.2.In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.
6.3.Organizatorul si/sau Partenerul si/sau Agentia nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
6.4.Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare.

7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

7.1.Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
7.2.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii promotionale.
7.3.In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

8. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

8.1.Campania promotionala va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe pagina web, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala.
8.2.Situatiilor avute in vedere la art. 8.1. le sunt asimilate si hotararile si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente, precum si cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei promotionale sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
8.3.In situatiile avute in vedere la art. 8.1 si 8.2 Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de participantii la Campania promotionala.

9. FORTA MAJORA

9.1.Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
9.2.Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10. TAXE SI IMPOZITE

10.1.Daca este cazul, Organizatorul si Partenerul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal si sa depuna declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile aferente premiului din acest Regulament. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

11. REGULAMENTUL OFICIAL

11.1.Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
11.2.Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe pagina web a Organizatorului www.lifesolutions.ro
11.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari.
12. Prin participarea la Campania Publicitara, Participanţii adera in mod expres si necondiţionat la prezentul Regulament si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament poate conduce la anularea si neacordarea premiilor.

Agentia,
Think Social SRL
Prin administrator ……..

 

ANEXA nr. 1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Moș Crăciun vine mai devreme cu Life Solutions”
Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

1.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Besmax Life Solutions S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Pechea nr. 10-12, ap. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9972/2013 si Cod Fiscal RO32117654 (Organizatorul) si PARALELA 45 TURISM S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social în Bucuresti,. Bd. Regina Elisabeta 29-31, sector 5, înregistrată la Registrul Comertului sub numarul de ordine J40/21621/1994, cod de inregistrare fiscal 6505940, cont bancar RO55 BTRL RONC RT02 5935 9401, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de Burcea Ruxandra, director genera (Partenerul) in calitate de Operatori asociati, prin intermediul societatii Think Social S.R.L., cu sediul social în orasul Voluntari, strada Vasile Alecsandri, nr 38B, Judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/2405/2017, cod unic de inregistrare 37615773 (Agentia) in calitate de Imputernicit ai Operatorilor asociati.
1.2. Datele de contact ale Organizatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: [email protected]
1.3. Datele de contact ale Partenerului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: [email protected], tel +4-0746-277.997
1.4. Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: ______

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei:

2.1. In cadrul Campaniei, Operatorii asociati vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
2.1.1.Nume si prenume;
2.1.2.Adresa de e-mail;
2.1.3.Sex;
2.1.4.Dovezi privind sarcina;
2.1.5.Spitalul unde veti naste;
2.1.6.Data aproximativa a nasterii;
2.1.7.Numar de telefon mobil;
2.1.8.Varsta – data nasterii;
2.1.9.Adresa postala pentru livrare premii – va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor si doar participantilor castigatori, validati.
2.1.10.CNP-ul – a fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul si/sau Partenerul sunt obligati la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.
2.1.11.Semnatura – va fi solicitata doar participantilor castigatori, validati.
2.2. In cadrul Campaniei, Imputernicitul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
2.2.1.Nume si prenume;
2.2.2.Adresa de e-mail
2.2.3.Numar de telefon mobil;
2.2.4.Adresa postala pentru livrare premii – va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor si doar participantilor castigatori, validati.
2.2.5.CNP-ul – a fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul si/sau Partenerul sunt obligati la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.
2.2.6.Semnatura – va fi solicitata doar participantilor castigatori, validati.
2.3. Cand intri pe site pentru a citi Regulamentul Campaniei promotionale este posibil ca Organizatorul sa colecteze date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:
✓ Adresa IP
✓ Navigatorul de internet
✓ Anunturile pe care ai dat click
✓ Locaia
✓ Paginile web pe care le accesezi pe site-ul Organizatorului

3. Scopul procesarii

3.1. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operatorii asociati direct sau prin intermediul Imputernicitului in vederea:
3.1.1.organizarii si desfasurarii Campaniei;
3.1.2.desemnarii si validarii castigatorilor;
3.1.3.atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului si/sau ale Partenerului;
3.1.4.Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, in instanta;
3.1.5.Pentru transmiterea de comunicari comerciale, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje.
Fara prelucrarea acestor date cu caracter personal nu am putea asigura desfasurarea Campaniei.

4. Temeiul juridic al prelucrarii:

4.1. Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta
· Ti-ai dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin acceptarea ta a Regulamentului campaniei publicitare si a eventualelor anexe si acte aditionale la acest Regulament. Prin participarea la campanie, ti-ai exprimat acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre noi in vederea participarii la concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului, dar si pentru primirea de materiale promotionale, prin care te informam in legatura cu noile servicii pe care le lanseaza Operatorii asociati sau te invitam sa participi la loterii/campanii promotionale, la sondaje sau sa raspunzi la chestionare, dar si pentru a-ti comunica alte informații similare pe care le consideram ca pot fi de interes pentru tine, inclusiv, daca esti de acord, prin transmiterea de materiale promotionale / comunicari de marketing privind produsele / serviciile noastre sau ale Operatorilor asociatiTemeiul juridic este art. 6(1)(a) GDPR – consimtamant.

Retine că iti poți retrage in orice moment consimtamantul prin transmiterea unei cereri scrise, semnate, la adresa de e-mail [email protected]

· Prelucrarea este necesara pentru gestiunea relatiei cu castigatorul (inmanarea/predarea premiiilor castigate in cadrul campaniei)

· Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale
Uneori prelucrarea datelor este necesara pentru a permite indeplinirea obligatiile legale ce ne revin, cum ar fi:
® plata impozitelor si a contributiilor relevante (e.g. castigatorii campaniei), raportarea catre autoritatile fiscale relevante si tinerea unor evidente contabile;
® arhivarea datelor conform legislatiei aplicabile;
® publicarea numelui castigatorului si a premiului acordat in Campania promotionala organizata.
Temeiul juridic este art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligatii legale.

· Prelucrarea este necesara in scopul intereselor
Operatorii asociati au interesul legitim sa prelucreze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniei si acordarea premiului; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari. Temeiul juridic este art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

· Apararea drepturilor si intereselor in justitie
Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie in cadrul unei proceduri in fata unei instante, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale in care suntem implicati. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apararea drepturilor si intereselor Operatorului.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

5.1. Putem dezvalui datele tale personale partenerilor de afaceri sau altor terti ai Operatorilor asociati, respectand legea aplicabila. Depunem in permanenta eforturi rezonabile pentru a ne asigura ca acesti terti au implementate masuri adecvate de protectie si securitate. Cu acești terti avem clauze contractuale astfel incat datele tale sa fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii inainte de transmitere sau intr-un termen rezonabil si ne vom asigura ca orice transfer este legitim, avand la baza consimtamantul tau sau alt temei juridic. De exemplu, am putea furniza datele tale catre alte companii, precum furnizorii de servicii IT contabilitate, servicii juridice si alți terti cu care avem o relatie contractuala (persoanele imputernicite implicate in furnizarea comunicarilor comerciale – cum ar fi furnizorilor de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail-, organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor, inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati. Acesti terti sunt selectați cu o grija deosebita astfel incat datele tale sa fie prelucrate doar in scopurile pe care noi le indicam. De asemenea, am putea partaja datele tale catre parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Desi putin probabil, am putea vinde in viitor afacerea sau o parte a afacerii, situatie care va include transferul datelor dvs.
5.2. Putem transmite datele si altor parti avand consimtamantul sau potrivit instructiunilor tale.
5.3. Vom putea, de asemenea, furniza informatiile tale cu caracter personal si catre parchet, politie, instantele judecatoresti si alte organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulat.
5.4. Ne vom asigura, in limite rezonabile, ca datele tale nu parasesc Spatiul Economic European, insa, in masura in care vom transfera date catre state din afara SEE, ne vom asigura, in toate cazurile, ca transferurile sunt legitime, avand la baza consimtamantul tau explicit sau alt temei legal.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

6.1. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operatorii asociati si Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea campaniei.
6.2. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Imputernicit pe o perioada de 60 de zile si de catre Operatorii asociati timp de 1 an, termenele calculadu-se de la data inmanarii fiecarui premiu, cu exceptia numelui, prenumelui si a CNP-ului care vor fi stocate de Operatorii asociati conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila.
6.3. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorii asociati vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare, sau datele vor fi transformate in date anonime pentru a fi utilizate in scopuri de statistice.
6.4. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Operatorii asociati si de Imputernicit la incheierea termenului de 60 de zile de la finalizarea campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

7. Drepturile persoanelor vizate

7.1. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii asociati asigura participantilor urmatoarele drepturi:
7.1.1.dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
7.1.2.dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
7.1.3.dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
7.1.4.dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
7.1.5.dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
7.1.6.dreptul la restrictionarea prelucrarii;
7.1.7.dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
7.1.8.dreptul la portabilitate a datelor;
7.1.9.dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
7.1.10.dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
7.1.11.dreptul de a te adresa justiției
7.2. Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Organizatorului la adresa Bucuresti, Str. Baneasa Nr. 10, Sector 1, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail la adresa [email protected]
7.3. Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, iti vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa te vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a te adresa justitiei.
7.4. Vom încerca sa raspundem solicitarii in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica intr-un termen util. Daca, desi depunem toate eforturile, si nu reusim sa te identificam, iar tu nu ne furnizezi informatii suplimentare pentru a reusi sa te identificam, nu suntem obligati sa dam curs solicitarii.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

8.1. Operatorii asociati se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
8.2. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operatorii asociati in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiilor.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

9.1. Operatorii asociati au dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Organizatoruluii, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi

10.1. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Agentia,
Think Social SRL
Prin administrator ……..