REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Semneaza si stocheaza gratuit celulele stem recoltate la nasterea bebelusului tau”

Perioada: 01.04.2021 – 31.05.2021 ( 2 luni)

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
  • Organizatorul campaniei promotionale“Semneaza si castiga” este Besmax Life Solutions S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Pechea nr. 10-12, ap. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/9972/2013 si Cod Fiscal RO32117654, denumit in continuare „Organizator”.
  • Campania promotionala se va desfasura:
 2. prin intermediul societatii C. Indoor Media Group S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, strada Sapte Drumuri nr.10, et 4, ap 26, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3450/2006, cod unic de inregistrare RO 18436062, cont nr. RO12BTRL04301202818814XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata legal prin Andreea Corbu – Administrator, (”Agentia”) care va fi responsabila cu autentificarea prezentului regulament, desemnarea castigatorilor, distribuirea si punerea in posesie a premiilor catre castigatori, prin resursele proprii.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a inceta sau intrerupe desfasurarea campaniei publicitare, fara drept de compensare, cu conditia ca orice modificare sa fie adusă la cunostinta publicului. Modificarea Regulamentului se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta, care va fi disponibil pe site-ul roin vederea consultarii si luarii la cunostinta a prevederilor acestuia de catre toti participantii.
  • Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora in acord cu prevederile Codului Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei publicitare.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a inceta Campania promotionala inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe site-ul ro.
  • Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

 

 1. CONDITII DE PARTICIPARE
  • La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si este insarcinata, are domiciliul/resedinta in Romania („Participantii„) si, cunoscand prezentul Regulament, cu care este intru totul de acord, doreste sa participe la Campania promotionala (conditii cumulative). La aceasta Campanie promotionala nu este permisa participarea angajatilor si/sau colaboratorilor Organizatorului, ai Partenerului, ai Agentiei, precum si a membrilor familiilor acestora.
  • Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala, precum si consimtamantul participantilor ca datele lor cu caracter personal (nume si prenume, nr. de telefon si adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, sex, daca este insarcinata si spitalul unde va avea loc nasterea, precum si data aproximativa a nasterii) sa fie prelucrate de Organizator in scopul acordarii premiilor, dar si a intrarii in posesia premiilor. Furnizarea de catre participant a datelor lor cu caracter personal echivaleaza cu exprimarea consimtamantului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
  • Campania promotionala se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 04.2021 ora 00:00 – 31.05.2021 (inclusiv) ora 00:00.
  • Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, cu respectarea prevederilor de mai sus.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE. PREMIILE

4.1 (1) Participantii pot fi cei care aleg sa achizitioneze unul dintre pachetele de prelevare, procesare si stocare celule stem Life Solutions si semneaza contractul  in intervalul in care se desfasoara campania “Semneaza si stocheaza gratuit celulele stem recoltate la nasterea bebelusului tau”.

(2) Participantii pot cere oferta pentru semnarea contractului, fie in scris completand oricare dintre formularele de inscrire de pe site-ul www.lifesolutions.ro, prin completarea tuturor datelor in formularul aferent, fie sunand la numarul de telefon 0745 99 00 77.

(3) Un participant nu are dreptul sa anuleze sau rezilieze  contractul pe perioada desfasurarii campaniei si nici dupa. In caz contrar, acesta va fi descalificat si premiul retras.

4.2 Toti participantii  care respecta conditiile cumulate de mai sus, sunt inscrisi automat in Campania Publicitara, putand participa la tragerea la sorti din cadrul campaniei.

4.3  Potrivit liberei decizii a Organizatorului si a Partenerului, Campania Publicitara poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.4 Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Campania Publicitara, renunta la a solicita Organizatorului si/sau Partenerului si/sau Agentiei vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului si/sau a Partenerului si/sau a Agentiei.

4.6 (1) Premiile campaniei constau in:

 

 1. servicii de recoltare si stocare a celulelor stem recoltate la nastere din sangele din cordonul ombilical in valoare de 2,595 euro/serviciu – pana la 4800 euro/serviciu (in functie de pachetul Life Solutions castigat de participant), oferit de Organizator

 

(2) Fiecare participant poate primi doar un singur premiu.

(3) Pentru fiecare premiu va fi desemnat 1 (unu) câştigator și 2 rezerve prin tragere la sorţi dintre toţi Participanții la Loteria Publicitară care au completat în integralitate Datele solicitate de Organizator.

Mecanismul de desemnare a câştigatorului și a rezervelor este tragererea la sorți fie prin intermediul serviciului random.org.

La tragerea la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de un reprezentant autorizat al Împuternicitului şi celelate persoane prezente la extragere, dacă acestea există. Extragerea va fi efectuata de catre Împuternicit.

 • Premiile oferite in cadrul campaniei nu pot fi inlocuite cu contravaloarea in bani a acestora ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu pot face obiectul unei instrainari de la castigator catre un tert.
 • Desemnarea castigatorilor:

 

 • La sfarsitul perioadei desfasurarii campaniei, in data de 6 iunie se va proceda la extragerea castigatorului.
 • Agentia sau Organizatorul va contacta castigatorul pentru a stabili cum acesta va intra in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat din culpa lui (de ex. nu a mentionat o adresa de email valida, nu raspunde la emailul primit, nu poate fi contactat telefonic, refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului in decursul a 5 (cinci) zile lucratoare, acesta va pierde premiul. In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Agentia sau Organizatorul în vederea primirii si acceptarii premiului, castigatorul va fi invalidat. In cazul in care castigatorul refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului (nume, prenume, nr. de telefon, adresa e-mail) – castigatorul va pierde premiul. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 5 zile, acesta poate fi descalificat. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului sau a Partenerului, dupa caz. Organizatorul si/sau Partenerul si/sau Agentia nu isi asuma nici o obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorului necesare pentru a intra in posesia premiului. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului odata cu inscrierea in campanie nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat de Agentie sau Organizator din cauza adresei de email sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
  • Organizatorul poate face public numele castigatorilor si pe paginile lui de Facebok.
  • Pentru a putea intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie:
 • sa nu fi fost descalificati ca urmare a neintrunirii conditiilor de eligibilitate prevazute in prezentul Regulament;
 • sa nu anuleze/rezilieze contractul de prelevare, procesare si stocare personal
 • Castigatorul trebuie sa semneze contractul si actele atasate acestuia, sa il trimita in original Organizatorului, anterior extargerii
 • In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorul sau Agentia sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
  • Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.
  • Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa [email protected] sau prin posta la adresa: Bucuresti, Sector 1, str. Baneasa nr. 10, pana la data de 2 martie 2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 

 1. LIMITAREA RASPUNDERII
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
  • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.
  • Organizatorul si/sau Partenerul si/sau Agentia nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
  • Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare.

 

 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
  • Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii promotionale.
  • In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 1. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
  • Campania promotionala va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe pagina web, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala.
  • Situatiilor avute in vedere la art. 8.1. le sunt asimilate si hotararile si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente, precum si cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei promotionale sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
  • In situatiile avute in vedere la art. 8.1 si 8.2 Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de participantii la Campania promotionala.

 

 1. FORTA MAJORA
  • Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
  • Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE
  • Daca este cazul, Organizatorul si Partenerul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal si sa depuna declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile aferente premiului din acest Regulament. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

 

 1. REGULAMENTUL OFICIAL
  • Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
  • Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe pagina web a Organizatorului www.lifesolutions.ro
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari.
 2. Prin participarea la Campania Publicitara, Participanţii adera in mod expres si necondiţionat la prezentul Regulament si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament poate conduce la anularea si neacordarea premiilor.

Agentia,

S.C. Indoor Media Group S.R.L.

Prin administrator ……..